Polen, 31.10.1918

nach: Dziennik Praw Państwa Polskiego, No. 16, 8 listopada 1918, Nr. 36, S. 93-98.


36.
DEKRET
Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury.

MY, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:

Zasady ogólne.

Art. 1. Wszelkie zabytki kultury i sztuki, znajdujące się w granicach Państwa Polskiego, wpisane do inwentarza zabytków sztuki i kultury, podlegają opiece prawa.
Należące do Państwa Polskiego lub do jego obywateli, lub do instytucji polskich zabytki sztuki i kultury, znajdujące się zagranicą, mogą być przedmiotem szczególnych środków ochrony ze strony władzy państwowej polskiej oraz umów międzynarodowych, stosownie do osobnych w tej mierze postanowień.

Art. 2. Opieka nad zabytkami sztuki i kultury należy do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art. 3. Czynności związane z opieką nad zabytkami sztuki i kultury sprawują konserwatorzy zabytków sztuki i kultury, mianowani Drzez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Ilość i granica okręgów oraz siedziby i etaty konserwatorów określone będą osobnem rozporządzeniem ministerjalnem.

Art. 4. Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przysługuje prawo wydawania w zakresie niniejszej ustawy zarządzeń, tyczących się tak organizacji urzędu konserwatorskiego, jak również wogóle opieki nad zabytkami sztuki i kultury.

Art. 5. Z ramienia i pod kierunkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego prowadzony będzie inwentarz zabytków sztuki i kultury, znajdujących się w granicach Państwa Polskiego.

Art. 6. Właściwe organy rządowe mają prawo badania przedmiotów, będących w posiadaniu osób tak fizycznych jak i prawnych, a to w celu ustalenia wartości zabytkowej i zakwalifikowania poszczególnego przedmiotu do inwentarza zabytków sztuki i kultury.

Art. 7. W razie zakwalifikowania przedmiotu do inwentarza zabytków sztuki i kultury, właściwy urząd konserwatorski wyda na żądanie właściciela odpowiednie świadectwo.

Art. 8. Osoba, uprawniona do rozporządzania zabytkiem, zezwolić, winna organom rządowym do tego powołanym na swobodne zbadanie zabytku lub jego stanu.

Art. 9. Księgi, zawierające spis zabytków sztuki i kultury, powinny być prowadzone i przechowywane przez konserwatorów w ten sposób, aby były one dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Art. 10. Wszystkie czynności władzy rządowej, przewidziane w ustawie niniejszej, dokonywane będą przez konserwatorów, na których decyzje i czynności osobom interesowanym służy skarga do Ministra W. R. i O. P. w ciągu 4-ch tygodni od daty zawiadomienia o decyzji.

Art. 11. Wszelkie nieruchome i ruchome dzieła, świadczące o sztuce i kulturze epok ubiegłych, istniejące nie mniej, niż lat 50, korzystają z opieki prawa, zanim wpisane zostaną do inwentarza zabytków sztuki i kultury. Korzystają z niej także wszystkie wykopaliska i znaleziska, które z natury rzeczy nie mogą być uprzednio inwentaryzowane.
Dzieła ruchome, istniejące mniej niż lat 50, mogą być — w wyjątkowych razach — uznane za zabytki na mocy specjalnej decyzji Ministra W. R. i O. P.

 

Zabytki nieruchome.

Art. 12. Za zabytki nieruchome w myśi ustawy niniejszej uznane być mogą:
a) jaskinie, grodziska, (t. zw. szwedzkie góry i okopy), kurhany, mogiły, usypiska, cmentarzyska, ślady osad nawodnych, głazy ze stopami, misami, krzyżami, podkowami, baby kamienne i t. p.;
b) budowle zarówno murowane, jak drewniane wraz z przynależnem im otoczeniem (ogrodem, placem), a choćby dochowane w późniejszej budowie części dawne (prezbiterja, kaplice, wieże, bramy, portale, kolumny, drzwi, kominki i t. p.); dzieła sztuk plastycznych z architekturą budynku związane (malowidła ścienne, rzeźby, sztukaterje i t. p.);
c) luźno stojące pomniki, nagrobki, kapliczki, figury, krzyże, kolumny, słupy graniczne i t. p.;
d) ruiny budowli, pomników i posągów;
e) grupy budowli, wybitne pod względem estetycznym i znamienne bądź dla całych miast, osad, wsi, bądź dla ich dzielnic;
f) na gruncie dochowane do dziś rozplanowania starych miast i dzielnic staromiejskich wraz z dawnemi, historycznemi nazwami ulic i placów;
g) ogrody ozdobne oraz aleje stare cmentarne i przydrożne; drzewa sędziwe i okazale, otaczające zamczyska, kościoły, kapliczki, figury, cmentarze i t. p.

Art. 13. Zabytki nieruchome nie mogą być burzone, niszczone, przerabiane, odnawiane, rekonstruowane, zdobione lub uzupełniane (nawet instalacjami) bez uprzedniego pozwolenia odpowiedniej władzy konserwatorskiej. Takież pozwolenie nieodzowne jest przy wszelkich zmianach, zamierzonych w najbiiższem otoczeniu ważniejszych zabytków nieruchomych.

Art. 14. Wykonanie—na zasadzie uzyskanego zgodnie z brzmieniem art. 13 pozwolenia—wszelkich robót, dotyczących zabytków nieruchomych, podlega kontroli konserwatora, w którego okręgu znajduje się dany zabytek. Konserwator ma prawo wstrzymania robót, wykonywanych bez pozwolenia lub niewłaściwie, przyczem korzysta z poparcia miejscowych organów administracyjnych.

Art. 15. Każdy właściciel zabytku nieruchomego jest obowiązany utrzymywać go w stopniu niezbędnym dla zabezpieczenia jego istnienia. Rząd, jeżeli są ku temu wyjątkowe powody, może dopomagać właścicielowi do utrzymania zabytku.

Art. 16. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytków nieruchomych, rząd ma prawo wywłaszczać je lub ograniczać ich użytkowanie.

Art. 17. Rząd ma prawo nie dopuścić do niszczenia, zasłaniania lub szpecenia widoku na zabytki lub z zabytków nieruchomych.

 

Zabytki ruchome.

Art. 18. Za zabytki ruchome w myśl ustawy niniejszej uznane być mogą:
a) przedmioty związane bezpośrednio z przeznaczeniem budynku (ołtarze, ambony, chrzcielnice, stalle, pomniki, nagrobki, trumny w grobach kościelnych wraz z ukrytemi w nich dziełami pracy ręcznej, epitafja, tablice, vota, szaty i naczynia obrzędowe, dzwony i t. p.) oraz kolekcje przedmiotów, przechowanych w muzeach, w skarbcach i składach świątyń, w zgromadzeniach cechowych, po magistratach i t. p.;
b) dzieła sztuk plastycznych: obrazy, rzeźby, ryciny;
c) dzieła sztuk zdobniczych i kunsztów cechowych: zbroje, oręże, rzędy, pojazdy, chorągwie, sztandary, arrasy, dywany, makaty, pasy, kilimy, hafty, koronki, ubiory, meble, sprzęty, naczynia, zegary, świeczniki, wyroby złotnicze, emalje, szkło, ceramika, kraty, okucia, zamki, godła, znaki i t. p.;
d) monety, medale, pieczęcie, tłoki mennicze;
e) druki, archiwalja, rękopisy zwykłe i ozdobne, oprawy ksiąg;
f) ludowe sprzęty domowe i wyroby przemysłu ludowego.

Art. 19. Zabrania się wywozu z granic Państwa Polskiego zabytków ruchomych i ich części.

Art. 20. Zabytki ruchome, o ile są własnością kraju, miast, gmin administracyjnych lub wyznaniowych, parafji oraz instytucji społecznych, nie mogą być niszczone, usuwane, sprzedawane, zamieniane, przerabiane, odnawiane lub rekonstruowane bez uprzedniego pozwolenia odpowiedniej władzy konserwatorskiej; przewożenie wymienionych zabytków ruchomych na wystawy publiczne wymaga pozwolenia konserwatora, w którego okręgu znajduje się dany zabytek.

Art. 21. Wyko nanie—na zasadzie uzyskanego zgodnie z brzmieniem artykułu 20-go pozwolenia—wszelkich robót, dotyczących zabytków ruchomych, podlega kontroli konserwatora, w którego okręgu znajduje się dany zabytek. Konserwator ma prawo wstrzymywania robót, wykonywanych bez pozwolenia lub niewłaściwie, przyczem korzysta z poparcia miejsco wych organów administracyjnych.

Art. 22. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo zniszczenia, uszkodzenia lub wywozu zagranicę zabytków ruchomych, będących własnością prywatną a mających wybitne znaczenie narodowe, rząd ma prawo wywłaszczyć je ca rzecz jednego z muzeów narodowych.

 

Wykopaliska i znaleziska.

Art. 23. Za zabytki tej kategorji są uważane:
a) wykopaliska, świadczące o dawnej kulturze (groby, pola urn i urny, narzędzia kamienne, wyroby kruszcowe i szklane, tkaniny, ceramika, monety, broń i t. p.);
b) znaleziska przypadkowe na powierzchni ziemi lub na dnie zbiorników wody, mające cechy dawnej kultury, z rodzaju wyżej wymienionych, oraz takie, jak skarby i archiwalja, ukryte w murach, puszkach, skrytkach i t p.

Art. 24. Właściciele lub dzierżawcy gruntów, na których znalazły się wykopaliska, bądź kierownicy robót, podczas których na wykopaliska natrafiono, bądź też ci, którzy odkrycia dokonali,—obowiązani są niezwłocznie zawiadomić o tern najbliższy urząd konserwatorski, który celem zabezpieczenia wykopaliska lub znaleziska wyda decyzję, nakazującą wstrzymanie robót i określającą spcsob dalszego ich prowadzenia; środki tymczasowe w razie ich potrzeby zastosuje miejscowa władza administracyjna.

Art. 25. Wszelkie prywatne poszukiwania archeologiczne wymagają pozwolenia Ministra W. R. i O. P. i podlegają jego kontroli.

Art. 26. Zabrania się wywozu z granic Państwa Polskiego zabytków tej kategorji.

Art. 27. Rząd ma prawo użytkowania lub wywłaszczania dla badań naukowych terenu, na którym dokonano odkrycia. Rząd ma też prawo przedkupu wykopalisk i znalezisk w ciągu trzech miesięcy od daty zawiadomienia.

 

Postępowanie przy wywłaszczeniu zabytków i odszkodowaniu.

Art. 28. Wywłaszczenie zabytku ruchomego (art. 22) może nastąpić nie inaczej, jak na mocy reskryptu Rady Regencyjnej, na wniosek Ministra W. R. i O. P.

Art. 29. Konserwator może przed wydaniem reskryptu Rady Regencyjnej zarządzić tymczasowe środki zapobiegawcze, a w ich liczbie i objęcie przez siebie lub przekazanie do jednego z muzeów narodowych zagrożonego zabytku.

Art. 30. Jeżeli właściciel zabytku ruchomego poniósł skutkiem wywłaszczenia lub ograniczenia własności stratę materjalną, to może on w terminie rocznym, licząc od doręczenia lub ogłoszenia decyzji ostatecznej, o której mowa w artykule 28 ym, złożyć konserwatorowi żądanie wypłaty określonej sumy tytułem odszkodowania.

Art. 31. Jeżeli żądane odszkodowanie nie przekracza trzech tysięcy marek (4500 koron), w takim razie przyznanie wynagrodzenia należy do decyzji konserwatora.
Jeżeli wysokość odszkodowania przekracza 3 tysiące marek (4500 koron), konserwator przedstawia rzecz ze swoim wnioskiem do decyzji Ministra W. R. i O. P.
Jednocześnie z wydaniem decyzji, przyznającej żądane odszkodowanie w całości lub w części, konserwator, względnie Minister, zarządzi wypłatę tegoż.

Art. 32. Jeżeli decyzja konserwatora, względnie Ministra, co do wysokości odszkodowania nie czyni zadość żądaniu petenta, w takim razie może on wytoczyć akcję sądową przeciko Skarbowi publicznemu w terminie miesięcznym od dnia doręczenia mu decyzji.

Art. 33. Wywłaszczenie nieruchomości ulega ogólnym przepisom o wywłaszczeniu nieruchomości na użytek publiczny.

 

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom.

Art. 34. Winni przekroczenia przepisów ustawy niniejszej ulegną w drodze sądowej karze do 3 .h miesięcy aresztu oraz—w razie zniszczenia zabytku lub zmniejszenia jego wartości wskutek uszkodzenia — grzywnie, równającej się wartości zniszczonego przedmiotu lub zmniejszeniu jego wartości wskutek uszkodzenia.
W razie potajemnego wywozu lub usiłowania wywozu z granic państwa przedmiotów, objętych ustawą niniejszą, ulegną one w drodze sądowej konfiskacie na rzecz jednego z muzeów narodowych.

Art. 35. Sprzedaż, zamiana, zastaw lub darowizn?, zabytków ruchomych oraz wykopalisk i znalezisk, stanowiących własność gmin, miast, parafji oraz instytucyj publicznych, uskuteczniona bez pozwolenia konserwatora, jest nieważna.

Dan w Warszawie, dnia 31 października 1918 roku.

† Aleksander Kakowski Zdz. Lubomirski Józef Ostrowski Prezydent Ministrów: Józef Swieżyński. Minister Spraw Wewnetrznych: Z. Chrzanowski Minister Sprawiedliwości: J. Higersberger Minister Rolnictwa i Dóbr Koronnych: Wl. Grabski Minister Przemysłu i Handlu: Andrzej Wierzbicki Minister Aprowizacji: Antoni Minkiewicz Minister Spraw Zewnętrznych: Stanisław Glabiński Minister Komunikacji: W. Paszkowski  


Übersetzung  

 

36.
DEKRET
des Regentschaftsrats über den Schutz von Kunstwerken [zabytki sztuki] und Kulturgütern [zabytki kultury].

WIR, DER REGENTSCHAFTSRAT DES REGENTSCHAFTSKÖNIGREICHS POLEN haben Folgendes beschlossen und bestimmt:

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Jegliche Kulturgüter und Kunstwerke, die sich auf dem Hoheitsgebiet Polens befinden und im Verzeichnis von Kunstwerken und Kulturgütern eingetragen sind, werden gesetzlich geschützt.
Polen, polnischen Bürgern oder polnischen Institutionen gehörende Kunstwerke und Kulturgüter, die sich im Ausland befinden, können Gegenstand besonderer Schutzmaßnahmen seitens polnischer Behörden sowie völkerrechtlicher Verträge sein, gemäß der jeweiligen Sonderbestimmungen.

Art. 2. Der Schutz von Kunstwerken und Kulturgütern liegt im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildungs- und Religionsangelegenheiten [Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego].

Art. 3. Tätigkeiten, die mit dem Schutz von Kunstwerken und Kulturgütern in Verbindung stehen, werden von Denkmalkonservatoren ausgeübt, die wiederum vom Minister für Bildungs- und Religionsangelegenheiten ernannt werden.
Die Anzahl und die konkrete Aufgliederung der Zuständigkeitsbereiche sowie der Sitz und die Stellenbeschreibung eines Konservatoren werden durch gesonderte Verordnung des zuständigen Ministers festgelegt.

Art. 4. Dem Minister für Bildungs- und Religionsangelegenheiten [Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] steht das Recht zu, im Rahmen dieses Gesetzes Verordnungen zu erlassen, die sowohl die organisatorische Seite des Konservatorenamtes als auch den Schutz von Kunstwerken [zabytki sztuki] und Kulturgütern [zabytki kultury] allgemein betreffen.

Art. 5. Auf Initiative und unter der Leitung des Ministeriums für Bildungs- und Religionsangelegenheiten [Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] wird ein Verzeichnis von Kunstwerken und Kulturgütern [inwentarz zabytków sztuki i kultury] geführt, die sich auf dem Hoheitsgebiet Polens befinden.

Art. 6. Die zuständigen Regierungsorgane haben das Recht Gegenstände zu untersuchen, die im Besitz von natürlichen und juristischen Personen sind, um deren Denkmalwert [wartosc zabytkowa] festzulegen und den jeweiligen Gegenstand in das Verzeichnis von Kunstwerken und Kulturgütern aufzunehmen.

Art. 7. Sollte ein Gegenstand in das Verzeichnis von Kunstwerken und Kulturgütern aufgenommen werden, stellt die zuständige konservatorische Behörde [władzy konserwatorskiej] auf Verlangen des Eigentümers hin ein entsprechendes Zertifikat aus.

Art. 8. Die über das jeweilige Kulturgut verfügende Person sollte es den zuständigen Regierungsorganen ermöglichen das Kulturgut oder seinen Zustand nach Bedarf zu untersuchen.

Art. 9. Die Bücher mit dem Verzeichnis von Kunstwerken und Kulturgütern sind von den Konservatoren so zu führen und aufzubewahren, dass sie für jedermann zugänglich sind.

Art. 10. Alle Tätigkeiten der Regierung, die in diesem Gesetz vorgesehen sind, werden von Konservatoren durchgeführt, gegen deren Bescheide und Tätigkeiten die Betroffenen beim Minister für Bildungs- und Religionsangelegenheiten [Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] innerhalb von 4 Wochen ab dem Datum der Verkündung der jeweiligen Entscheidung Einwände geltend machen können.

Art. 11. Jegliche unbewegliche [zabytki nieruchome] und bewegliche [zabytki ruchome] Werke, die von der Kunst und Kultur vergangener Epochen zeugen und mindestens 50 Jahre lang existieren, genießen rechtlichen Schutz, bevor sie in das Verzeichnis von Kunstwerken und Kulturgütern eingetragen werden. Solchen Schutz genießen auch jegliche Ausgrabungen und Funde, die von Natur aus nicht im Voraus inventarisiert werden können.
Bewegliche Werke, die weniger als 50 Jahre lang existieren, können – in Ausnahmefällen – kraft eines speziellen Bescheids des Ministers für Bildungs- und Religionsangelegenheiten [Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] als Kulturgüter anerkannt werden.

 

Unbewegliche Kulturgüter [zabytki nieruchome].

Art. 12. Im Sinne dieses Gesetzes gilt Folgendes als unbewegliche Kulturgüter:
a) Grotten, Siedlungen, (sog. Schwedische Hügel und Gräben), Grabhügel, Gruften, Geröllfelder, Friedhöfe, Spuren von Bodensedimenten, Felsbrocken mit Legierungen, Schüsseln, Kreuze, Hufeisen, Kurgan-Stelen [baby kamienne] und Ähnliches;
b) Gebäude aus Backstein sowie Holz samt zugehöriger Umgebung (zugehörigem Garten, Platz), im späteren Bauvorhaben mit enthaltene alte Elemente (Pfarrhäuser, Kapellen, Türme, Tore, Portale, Säulen, Türen, Kamine und Ähnliches); als Architektur des Gebäudes geltende Werke der bildenden Kunst (Wandmalereien, Skulpturen, Stuck und Ähnliches);
c) separate Denkmäler, Grabsteine, Kapellen, Figuren, Kreuze, Säulen, Grenzsteine und Ähnliches;
d) Ruinen von Gebäuden, Denkmälern und Statuen;
e) Ansammlungen von Gebäuden, die in ästhetischer Hinsicht einzigartig und für ganze Städte, Siedlungen, Dörfer oder deren Bezirke wertvoll sind;
f) bis heute am Boden erhaltene Planungen alter Städte und altstädtischer Bezirke samt alter, historischer Straßen- und Platznamen;
g) Ziergärten und alte Friedhofsalleen sowie am Straßenrand gelegene Alleen; ehrwürdige und prachtvolle Bäume rund um Schlösser, Kirchen, Kapellen, Statuen, Friedhöfe und Ähnliches.

Art. 13. Unbewegliche Kulturgüter dürfen ohne vorherige Genehmigung der zuständigen konservatorischen Behörde [władzy konserwatorskiej] weder abgerissen noch zerstört, umgebaut, renoviert, rekonstruiert, verziert oder ausgebaut werden (selbst um Anlagen). Es ist auch unentbehrlich, jegliche Änderungen genehmigt zu bekommen, die in der unmittelbaren Umgebung wichtiger unbeweglicher Kulturgüter stattfinden sollen.

Art. 14. Die Ausführung von – anhand einer gemäß Art. 13 erlangten Genehmigung – jeglichen Arbeiten an unbeweglichen Kulturgütern wird von demjenigen Konservator kontrolliert, in dessen Bezirk sich das jeweilige Kulturgut befindet. Der Konservator kann Arbeiten einstellen, die ohne Genehmigung oder inkorrekt ausgeführt werden, wobei er von örtlich ansässigen Verwaltungsbehörden unterstützt wird.

Art. 15. Jeder Eigentümer eines unbeweglichen Kulturgutes ist dazu verpflichtet, sich um dessen Instandhaltung zu kümmern und zwar in einem solchen Ausmaß, dass dieses erhalten bleiben kann. Die Regierung kann, wenn dies in besonderen Fällen notwendig ist, den Eigentümer bei der Instandhaltung des Kulturgutes unterstützen.

Art. 16. Sollte die Gefahr der Zerstörung oder Beschädigung unbeweglicher Kulturgüter bestehen, kann die Regierung das Eigentum daran einziehen oder die Nutzung des Kulturgutes einschränken.

Art. 17. Die Regierung hat das Recht zu verbieten, dass die Sicht auf Kulturgüter oder die Aussicht von unbeweglichen Kulturgütern zerstört, versperrt oder verunstaltet wird.

 

Bewegliche Kulturgüter [zabytki ruchome].

Art. 18. Im Sinne dieses Gesetzes gilt Folgendes als bewegliche Kulturgüter:
a) Gegenstände, die in direktem Zusammenhang mit dem Verwendungszweck des Gebäudes stehen (Altäre, Kanzeln, Taufbecken, Chorgestühle, Denkmäler, Grabsteine, Särge in Kirchengräbern samt darin verborgener Handarbeiten, Epitaphien, Tafeln, Votivgaben, Gewänder und ritueller Gefäße, Glocken und Ähnlichem) sowie Sammlungen von Gegenständen, die in Museen, in Schatzkammern und Lagerräumen von Tempeln, in Zunftgemeinden, Magistraten o.Ä. aufbewahrt werden;
b) Werke der bildenden Kunst: Gemälde, Skulpturen, Abbildungen;
c) Werke dekorativer Künste und Zunftkünste: Rüstungen, Waffen, Pferdegeschirr, Fahrzeuge, Flaggen, Fahnen, Wandteppiche [arrasy], Teppiche, Wandbehänge [makaty], Gürtel, Kelimstickereien, Stickereien, Spitzen, Kleidung, Möbel, Utensilien, Gefäße, Uhren, Leuchter, Artikel aus Gold, Emaille, Glas, Keramik, Gitter, Beschläge, Schlösser, Wappen, Zeichen und Ähnliches;
d) Münzen, Medaillen, Prägestempel, Münzkolben;
e) Vordrucke, archivalisches Material, gewöhnliche und dekorative Manuskripte, Buchbindungen;
f) Volkshaushaltsgeräte und Produkte der Volksindustrie.

Art. 19. Die Ausfuhr von beweglichen Kulturgütern und deren Teilen außerhalb der Grenzen Polens ist untersagt.

Art. 20. Bewegliche Kulturgüter dürfen, sollten sie das Eigentum des Staates, der Städte, Gemeinden oder Glaubensgemeinschaften, Kirchengemeinden oder sozialer Einrichtungen darstellen, weder zerstört noch entfernt, verkauft, eingetauscht, umgeändert, renoviert oder rekonstruiert werden, sofern keine vorherige Genehmigung der zuständigen konservatorischen Behörde vorliegt; der Transport der aufgeführten beweglichen Kulturgüter zu öffentlichen Ausstellungen erfordert die Einholung einer Genehmigung von demjenigen Konservator, in dessen Bezirk sich das jeweilige Kulturgut befindet.

Art. 21. Die Ausführung von – anhand einer gemäß Art. 20 erlangten Genehmigung – jeglichen Arbeiten an beweglichen Kulturgütern wird von demjenigen Konservator kontrolliert, in dessen Bezirk sich das jeweilige Kulturgut befindet. Der Konservator kann Arbeiten einstellen, die ohne Genehmigung oder inkorrekt ausgeführt werden, wobei er von örtlich ansässigen Verwaltungsbehörden unterstützt wird.

Art. 22. Sollte die Gefahr der Zerstörung, Beschädigung oder Ausfuhr von sich in Privatbesitz befindendem, beweglichem, national wertvollem Kulturgut bestehen, kann die Regierung dieses Kulturgut einziehen und sein Eigentum an ein nationales Museum übertragen.

 

Ausgrabungen und Funde.

Art. 23. Folgendes gilt als Kulturgüter dieser Kategorie:
a) Ausgrabungen, die von der altertümlichen Kultur zeugen (Gräber, Urnenfelder und Urnen, Steinwerkzeug, Erze und Glaswaren, Textilien, Keramik, Münzen, Waffen und Ähnliches);
b) zufällige Funde an der Erdoberfläche oder am Boden von Gewässern, die Merkmale altertümlicher Kultur aufweisen, der oben aufgeführten Gattung sowie zum Beispiel Schätze oder archivalisches Material, versteckt in Gemäuern, Büchsen, Schließfächern o.Ä.

Art. 24. Eigentümer und Pächter von Grundstücken, auf denen sich Ausgrabungen befunden haben, sowie Leiter von Ausgrabungsarbeiten und diejenigen, die auf Ausgrabungen gestoßen sind – sind dazu verpflichtet, unverzüglich die nächstgelegene konservatorische Behörde zu informieren, die zwecks dem Schutz der jeweiligen Ausgrabung oder des Fundes einen Bescheid über die Einstellung der Arbeiten und die Art und Weise ihrer Fortführung erlässt; die örtlich ansässigen Verwaltungsbehörden wenden bei Bedarf vorläufige Maßnahmen an.

Art. 25. Jegliche private archäologische Ausgrabungen erfordern eine Genehmigung des Ministers für Bildungs- und Religionsangelegenheiten und werden von diesem kontrolliert.

Art. 26. Die Ausfuhr von Kulturgütern dieser Kategorie außerhalb der Grenzen Polens ist untersagt.

Art. 27. Die Regierung hat das Recht, das Gebiet, auf dem die jeweilige Entdeckung gemacht wurde, zu wissenschaftlichen Zwecken zu nutzen oder dieses einzuziehen. Die Regierung hat auch innerhalb von drei Monaten ab der Benachrichtigung über eine Entdeckung das Vorkaufsrecht an Ausgrabungen und Funden.

 

Folgen der Einziehung; Entschädigung.

Art. 28. Die Einziehung eines beweglichen Kulturgutes (Art. 22) kann ausschließlich kraft eines Reskriptes des Regentschaftsrates auf Antrag des Ministers für Bildungs- und Religionsangelegenheiten erfolgen.

Art. 29. Der Konservator kann vor dem Erlass eines Reskriptes des Regentschaftsrates vorläufige Schutzmaßnahmen anordnen und das Eigentum am bedrohten Kulturgut übernehmen oder dieses an ein nationales Museum weitergeben.

Art. 30. Sollte der Eigentümer eines beweglichen Kulturgutes aufgrund der Einziehung oder der Einschränkung des Eigentumsrechtes einen finanziellen Schaden erlitten haben, kann er innerhalb eines Jahres ab Zustellung oder Bekanntmachung eines verbindlichen Bescheids, von dem in Artikel 28 die Rede ist, beim Konservator einen Antrag auf Entschädigung stellen.

Art. 31. Wenn der Betrag der geforderten Entschädigung nicht mehr als drei Tausend Mark (4500 Kronen) beträgt, so bewilligt dies der Konservator.
Wenn der Betrag der geforderten Entschädigung mehr als drei Tausend Mark (4500 Kronen) beträgt, so legt der Konservator die Angelegenheit samt eigenem Antrag dem Minister für Bildungs- und Religionsangelegenheiten zur Entscheidung vor.
Gleichzeitig mit dem Erlass des Bescheids über die Bewilligung der Entschädigung in voller- oder gegenüber der geforderten begrenzter Höhe, ordnet der Konservator, beziehungsweise der Minister die Auszahlung dieser an.

Art. 32. Wenn die Entscheidung des Konservators, beziehungsweise des Ministers einen niedrigeren Betrag als Entschädigung festlegt als der geforderte, kann der Antragsteller unter Einhaltung einer  Frist von einem Monat ab Zustellung des Bescheids, Klage gegen den Fiskus einreichen.

Art. 33. Die Einziehung von Immobilien erfolgt gemäß allgemeiner Vorschriften zur Einziehung von Immobilien zu öffentlichen Zwecken.

 

Rechtsfolge bei Verstößen.

Art. 34. Ein Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes wird kraft gerichtlicher Entscheidung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Monate bestraft sowie – im Falle der Zerstörung eines Kulturgutes oder der Wertminderung dieses aufgrund seiner Beschädigung – mit einer Geldstrafe in Höhe des Wertes des zerstörten oder der Wertminderung des beschädigten Gegenstandes.
Bei heimlicher Ausfuhr oder dem Versuch der Ausfuhr der von diesem Gesetz umfassten Gegenstände, werden diese kraft gerichtlicher Entscheidung zugunsten eines nationalen Museums konfisziert.

Art. 35. Der ohne Genehmigung des Konservators erfolgte Verkauf, Tausch, die Verpfändung oder Schenkung beweglicher Kulturgüter oder von Ausgrabungen und Funden, die Eigentum von Gemeinden, Städten, Kirchengemeinden oder öffentlichen Einrichtungen darstellen, ist ungültig.

Warschau, den 31. Oktober 1918. † Aleksander Kakowski Zdz. Lubomirski Józef Ostrowski Ministerpräsident: Józef Swieżyński. Innenminister: Z. Chrzanowski Justizminister: J. Higersberger Minister für Landwirtschaft und Königreichsgüter: Wl. Grabski Industrie- und Handelsminister: Andrzej Wierzbicki Versorgungsminister: Antoni Minkiewicz Außenminister: Stanisław Glabiński Minister für Kommunikation: W. Paszkowski.


Literaturverweise

Lyndel V. Prott/ Patrick J. O’Keefe: Law and the cultural heritage. Vol. 1: Discovery and excavation, Abingdon 1984, S. 41f.